For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

انتشارات

Journal Papers
sort ascending
مقايسه مقیاس مکانی دبی حداكثر لحظهای در حوضه دريای خزر و حوضه كرخه Winter 1399
مقايسه مقیاس مکانی دبی حداكثر لحظهای در حوضه دريای خزر و حوضه كرخه Winter 1399
مقايسه مقیاس مکانی دبی حداكثر لحظهای در حوضه دريای خزر و حوضه كرخه Winter 1399
مدل سازی رابطه فراوانی طوفان های گردوغبار با متغیر های اقلیمی فصل تابستان در مناطق بیابانی ایران Fall 1398
تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب زیرزمینی برای مصرف کشاورزی در حوضه گاوخونی Spring 1398
ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر سری زمانی و آزمون من- کندال در حوضه آبخیز گاوخونی Winter 1398
اثر تغییر کاربری اراضی بر سطح آب زیرزمینی در دشت های اصفهان-برخوار، نجف آباد و چادگان Spring 1398
ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر سری زمانی و آزمون من- کندال در حوضه آبخیز گاوخونی Winter 1398
اثر تغییر کاربری اراضی بر سطح آب زیرزمینی در دشت های اصفهان-برخوار، نجف آباد و چادگان Spring 1398
مدل سازی رابطه فراوانی طوفان های گردوغبار با متغیر های اقلیمی فصل تابستان در مناطق بیابانی ایران Fall 1398
پایش مکانی-زمانی خشکسالی هواشناسی بر اساس پهنه بندی خوشه های ایستگاهی در حوزه آبخیز زاینده رود Spring 1397
تحلیل فراوانی خشکسالی هیدرولوژیک حوضه کرخه با استفاده از تحلیل آماری دو متغیره Fall 1397
مقایسه تغییرات زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی دشت‏ های اصفهان‏- برخوار، نجف‏آباد و چادگان Spring 1397
استفاده از نگرش تحلیل مولفه های اصلی برای وزن دهی ویژگی های آماری، اقلیمی و جغرافیایی حداکثر بارندگی ۲۴ ساعته و تحلیل مکانی خوشه بندی (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه) Summer 1397
بررسی روند شاخص های جریان کم در استان اصفهان Spring 1396
ارزیابی شاخص ذخیره آب پوشش گیاهی (VSWI) تصاویر سری زمانی سنجنده مودیس در پایش خشکسالی حوضه آبخیز گاوخونی Winter 1396
پایش خشکسالی منطقه ای حوضه آبخیز زاینده رود بر اساس تغییرات سری زمانی شاخص VCI سنجنده مودیس و شاخص SPI Winter 1396
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب سطحی در حوضه آبخیز بازفت Winter 1395
Conference Papers
sort ascending
بررسی روند شاخص های جریان کم در استان اصفهان Winter 1398
اثر تغییر اقلیم بر شدت مدت فراوانی خشکسالی در ایران Winter 1398

صفحات

تحت نظارت وف ایرانی