For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

زندگی نامه

رضا مدرس در حال حاضر استادیار دانشکده منابع طبیعی در دانشگاه صنعتی اصفهان است. وی مدرک کارشناسی خود را در سال 1377 از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در رشته مرتع و آبخیزداری دریافت کرد. پس از خدمت مقدس سربازی در سال 1380 در رشته بیابان زدایی در دانشگاه صنعتی اصفهان پذیرفته و در سال 1383 فارغ التحصیل شد. پایان نامه ایشان با عنوان پیش بینی سری زمانی خشکسالی هیدرولوژیک در یکی از سرشاخه های حوضه زاینده رود تحت راهنمایی دکتر سید سعید اسلامیان انجام شد. وی  دکتری خود را در رشته علوم آب از موسسه آب-زمین -محیط زیست وابسته به دانشگاه کبک در سال 2009 آغاز و با نمره عالی در سال 2013 و پایان نامه دکتری با عنوان کاربرد مدل های چند متغیره GARCH در هیدرولوژی و اقلیم شناسی تحت راهنمایی دکتر طاها واردا به پایان برد.

 

تحت نظارت وف ایرانی

زندگی نامه | دکتر رضا مدرس

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی